นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (“บริษัท”)ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่า บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร
โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมน เท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการ นับจำนวน ผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่า เมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บ และวัตถุประสงค์ของการ จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่ บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรือ อนุญาตให้ ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มี ชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง ข้อมูลของท่าน อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้นเพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่าน เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้ เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้ จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท
ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อบริษัทจะดำเนินการ สำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัท จะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะ เกิดจากความสมัครใจ ดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้
เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวัง และโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการ เข้าไป เยี่ยมชมด้วย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ที่ E-Mail : customercare@24shopping.co.th

สำหรับเว็บไซต์ www.shopat24.com, www.24shopping.co.th,  www.allguadian.com, https://www.allonline.7eleven.co.th/c/guardian/, www.amulet24.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์”, แอปพลิเคชัน ShopAt24, M2S และบริการของบริษัทที่อยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชันดังกล่าว บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ รวมถึงบริษัทต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของท่าน สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎด้านล่างของเอกสารนี้

 1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้, สมัครบัญชี, และ/หรือการ Login จาก All Online, All Member, แอพพลิเคชั่น และ/หรือได้ข้อมูลของท่านมาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) หรือบริษัทในเครือจากการที่ท่านได้ทำการ Login ผ่านระบบสมาชิก All Member เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงการเข้าใช้บริการของบริษัทที่อยู่ภายในแอพพลิเคชั่น เช่น ออลล์ ออนไลน์ (All Online), M2S เป็นต้น เพื่อเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การให้บริการและส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามสัญญา, การให้สิทธิประโยชน์, การโฆษณา, การทำการตลาด และนำเสนอสินค้าหรือบริการในภาพรวม หรือรายบุคคล โดยเป็นไปตามความสนใจของท่าน, การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ, การทำวิเคราะห์, วิจัย และสำรวจทางการตลาด, การออกใบกำกับภาษี, การปรับปรุงการให้บริการ, การแก้ไขข้อร้องเรียน, การจัดทำรายงาน และสถิติ, การบริหารความเสี่ยง, มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ประมวลผล พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม และความสนใจของท่าน (Profiling) ในการออกแบบ หรือพัฒนาสินค้า และ/หรือการบริการ, การโฆษณาสินค้าและบริการที่เฉพาะตัวและตรงความสนใจของท่าน (Personalized Advertising) รวมถึงการนำเสนอและ/หรือแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือการบริการ, การทำวิจัยและสำรวจผ่านการติดต่อสื่อสารไปยังท่านโดยตรง (Direct Marketing) เช่น อีเมล, SMS เป็นต้น และ/หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์เดียวกันกับบริษัท หรือเป็นกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้รับการเปิดเผยให้นั้นเอง โดยวัตถุประสงค์ในการประมวลผลเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ในฐานความยินยอมนี้ หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเรื่องความยินยอม ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองในเว็บไซต์, Call Center หรือช่องติดต่อบริษัทตามที่ปรากฎในเอกสารนี้ เพื่อแจ้งความประสงค์ได้ตาม ข้อ 5.

ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้งาน หรือการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายหรือให้บริการแก่ท่านตามบริการที่ท่านเข้าใช้ การส่งมอบสินค้าและบริการตามสัญญา หรือเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการให้บริการหลังการขาย การแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของบริษัท การดำเนินการคืนเงินเมื่อท่านขอคืนสินค้า การพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ท่านในภาพรวม หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในฐานสัญญานี้ บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้

ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจเสนอขายสินค้า โปรโมชันหรือสิทธิประโยชน์ปกติ โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการส่งสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะตัวให้กับท่าน บริษัทอาจทำการประมวลผล, การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท ความสะดวกในการออกใบกำกับภาษีให้ท่านเมื่อท่านมาใช้บริการในครั้งถัดไป, การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในบริษัท, การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท, เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท, ป้องกันการทุจริต, การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท


ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
: บริษัทอาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครองครองอยู่ได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น ในกรณีการออกใบกำกับภาษี บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 86/4 ของประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199) เป็นต้น และบริษัทจำเป็นต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากร หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้แก่ท่านได้ แต่ท่านจะได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อจากบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าและบริการ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

เว็บไซต์ : ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล รายการและประวัติการซื้อสินค้าและบริการ, บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร (กรณีขอคืนเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงบัญชีผู้ใช้บริการไว้ และบริษัทจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีผู้ใช้บริการของท่านถูกยกเลิกการใช้งาน (บัญชีผู้ใช้งานจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)

แอพพลิเคชั่น : ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เพศ, เบอร์โทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ โดยการระบุพิกัดหรือระบุสถานที่ (Geolocation/ Location Data), รายการและประวัติการซื้อสินค้าและบริการ, บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงบัญชีผู้ใช้บริการไว้ และบริษัทจะเก็บข้อมูลนั้นไว้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีผู้ใช้บริการของท่านถูกยกเลิกการใช้งาน (บัญชีผู้ใช้งานจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)

               – การออกใบกำกับภาษี : ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
6 ปี นับจากปีที่มีการออกใบกำกับภาษี

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1. เท่านั้น
เช่น บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ (รายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.cpall.co.th), พนักงาน และบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล, พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (Business Partners), ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, ผู้ตรวจสอบบัญชี, การนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กรมสรรพากร และเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการ, ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน, อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทเองด้วย

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้ระบุไว้

4.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ขอความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถถอนความยินยอมได้อย่างอิสระ ในเวลาใดก็ได้
4.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ โดยรวมไปถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวกรณีท่านร้องขออย่างไม่สมเหตุสมผล โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

4.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง            เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังนี้

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้
 • เมื่อท่านถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
 • เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ที่บริษัทอ้างฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และเรื่องการตลาดแบบตรง โดยบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เมื่อท่านแจ้งลบหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการทั้งหมดของท่าน หรือขอยกเลิกบัญชีที่มีการลงทะเบียนบัญชีผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Apple, Google ได้ โดยท่านสามารถติดต่อขอลบหรือยกเลิกบัญชีได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-780-7666 บริษัทจะดำเนินการยกเลิกบัญชีของท่านภายใน 30 วันแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีของท่านถูกยกเลิกการใช้งาน

4.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น การขอระงับการใช้บัญชีชั่วคราว
4.6 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท

4.7 สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการคัดค้านเรื่องการตลาดแบบตรง

4.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้น และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

     เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทในกลุ่ม หรือของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของบริการนั้น ซึ่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันจะไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว หากท่านกดไอคอนหรือลิงก์เชื่อมต่อดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ด้วย

 1. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น

 1. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Email Address: privacy@cpall.co.th

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด

58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12เอ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Hot Line: 02-780-7666 (ตลอด 24 ชม.)

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการ ที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

2. บริษัทใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

· เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

· เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

· เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ บริษัทเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ บริษัทอย่างไร

· เพื่อให้ บริษัทได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของ บริษัทอาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

 

3. บริษัทใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์ของบริษัทมีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัท (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ บริษัทใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ที่ บริษัทใช้อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

· Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

· Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัทจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน บริษัทมีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้

1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ บริษัทเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ บริษัทเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัทรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ บริษัทไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บริษัทจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ บริษัททั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทแต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่านดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่าง ๆ ของ บริษัทอาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึ่ง บริษัทจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้

 

4. วิธีปิดคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

 

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของ บริษัทอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ บริษัทได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ

 

7. ติดต่อบริษัท

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งจำกัด

58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12เอ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Hot Line : 02-780-7666 (ตลอด 24 ชม.)

E-Mail : customercare@24shopping.co.th

สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของสมาชิกได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิกด้วย (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.1) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ข้อ 3.2 (ข)) รวมถึงเปิดเผยต่อบริษัทในกลุ่มของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด เช่น บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นด้วย ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้

 

ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Email Address: privacy@cpall.co.th

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12เอ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Hot Line : 02-780-7666 (ตลอด 24 ชม.)

E-Mail : customercare@24shopping.co.th

 

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทไม่มีจุดประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ตีความตามหนังสือฉบับภาษาไทย โดยใช้กฎหมายไทยในการตีความ และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเท่านั้น

สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำการเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของสมาชิกได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม ของสมาชิกด้วย (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ ข้อ 3.1) เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ ข้อ 3.2 (ข)) ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ประสงค์รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอีกต่อไป สามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอถอนความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถติดต่อมายังบริษัท ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 Email Address privacy@cpall.co.th

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด 58/28 หมู่ 2 อาคารเดอะธารา ชั้น 12 – 12เอ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Hot Line : 02-780-7666 (ตลอด 24 ชม.)

E-Mail : customercare@24shopping.co.th

ข้อสงวนสิทธิ์ บริษัทไม่มีจุดประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ตีความตามหนังสือฉบับภาษาไทย โดยใช้กฎหมายไทยในการตีความ และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเท่านั้น